Igor Starkov, Grozny, Chechnya, 2008

Advertisements