William Klein, Modern Dance Ceremony Dancers: Kazuo Ono, Tatsumi Hijikata, Yoshito Ono, Tokyo, 1961

Advertisements

William Klein, Modern Dance Ceremony Dancers: Kazuo Ono, Tatsumi Hijikata, Yoshito Ono, Tokyo, 1961